Witaj

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal NOVELITY.PL


§ 1. Postanowienia ogólne
a. Serwis – strona Serwisu jest prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: www.novelity.pl
b. Fachowiec – osoba fizyczna lub osoba prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, uzyskuje dostęp do oferowanych Usług przez Usługodawcę po akceptacji niniejszego Regulaminu i przejściu procedury rejestracyjnej.
c. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która szuka fachowca spośród dostępnych specjalizacji i miasta.
d. Profil – zbiór prawdziwych informacji oraz opinii dotyczących Fachowca, umieszczony w Serwisie.
e. Konto – zapis w bazie danych Serwisu, który potwierdza fakt bycia Klientem lub Fachowcem oraz wynikające z rejestracji możliwości korzystania z określonych usług i funkcjonalności Serwisu.
f. Usługa – świadczona drogą elektroniczną usługa, polegająca na odbieraniu i wysyłaniu informacji za pomocą systemów teleinformatycznych bez jednoczesnej obecności obu stron, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
g. Usługa płatna – usługi, za które Administrator pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Regulamin jest wiążący dla Fachowca lub Klienta bez konieczności zawierania dodatkowych postanowień.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na Serwisie www.novelity.pl.
4. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu i jednocześnie zastrzega możliwość dokonania zmian w Regulaminie po uprzednim poinformowaniu Klientów/Fachowców.

§2. Rodzaje i zakres Usług
1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi:
a. Możliwość stworzenia własnego profilu Fachowca.
b. Dostęp do informacji dotyczących Fachwców i Klientów.
c. Możliwość publikacji opinii o Fachowcach.
d. Udostępnienie wyszukiwarki Fachowców.
e. Powiadomienie o nowych informacjach, zleceniach i opiniach.
f. Możliwość przejmowania zleceń przez fachowców.
g. Możliwość modyfikacji informacji udostępnionych na Profilu.

2. Dostęp do większości usług Serwisu, w tym rejestracji i publikowania podstawowych informacji o Klientach i Fachowcach, jest bezpłatny.
3. Usługi płatne w szczególności: płatne Konto (Pakiet Premium) Fachowiec opłaca z góry zgodnie ze stawkami przedstawionymi w cenniku na określony czas.
Dokonując zakupu Usługi Fachowiec wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację.
Ewentualna późniejsza rezygnacja z Usługi nie rodzi obowiązku zwrotu uiszczonej przez Fachowca opłaty.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat oraz do ich późniejszych zmian za dowolne usługi świadczone w ramach Serwisu dla Profilu Fachowca, a jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania fachowców o tym fakcie odpowiednio wcześniej.
5. Podstawowe Konto Fachowca jest bezpłatne.

§3. Zasady korzystania z Serwisu
1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest dostęp do sieci Internet, posiadanie konta e-mail oraz aktualnej przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Safari, IE, Opera.
2. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Fachowcach oraz korzystać z wyszukiwarki fachowców.
3. Rejestracja Fachowca następuje po podaniu loginu (adresu poczty elektronicznej), ustawieniu hasła, a następnie przepisaniu aktywującego kodu sms, wysłanego na podany przez Fachowca numer telefonu.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość okresowego zawieszenia działań Serwisu za względu na modernizację, przebudowę, rozbudowę i inne niezbędne prace konserwatorskie.
6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi z przyczyn od niego niezależnych.
7. Usługodawca nie stanowi pośrednika w ewentualnym konflikcie Fachowca z Klientem ani nie bierze odpowiedzialności za brak zleceń.
8. Fachowiec lub Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem i zasadami korzystania z sieci Internet. Szczególnie zabronione jest naruszenie praw osób trzecich oraz praw Administratora.
9. Fachowiec lub Klient akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie zamówionej informacji handlowej, kilkukrotnej rejestracji jednego Fachowca, korzystania z Kont innych zarejestrowanych osób, a także udostępniania hasła do swojego Profilu osobom trzecim.
10. Korzystanie z Serwisu powinno być nieuciążliwe dla innych Fachowców lub Klientów oraz Administratora, a zarazem powinno wykazywać poszanowanie dla dóbr osobistych, prawa do prywatności i zasad współżycia społecznego.
11. Fachowiec oraz Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Administratora w celach reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych związanych z działalnością Administratora, jego ofertą handlową lub na jego zlecenie.
12. W przypadku stwierdzenia przez Administratora działań przedstawionych w punktach 8–10, istnieje możliwość natychmiastowego zablokowania Konta Fachowca.
13. Fachowiec zobowiązuje się do publikacji na swoim koncie prawdziwych informacji. Fachowiec ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieprawidłowości, zawarte w informacjach publikowanych na swoim koncie.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Fachowcach
1. Opinie są podpisywane nickiem przyjętym przez Klienta podczas zamawiania Fachowca.
2. Informacje oraz opinie o Fachowcach mogą dotyczyć wyłącznie aspektu zawodowego.
3. Informacje oraz opinie mogą opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Klienta.
4. Niedozwolone jest zamieszczenie treści reklamowych.
6. Opublikowane przez Fachowca lub Klienta informacje, opinie oraz komentarze:
a. nie mogą naruszać przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
b. nie mogą nawoływać do nienawiści, szczególnie ze względu na płeć, rasę, narodowość, przynależność wyznaniową bądź orientację seksualną.
c. nie mogą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, praw do znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych.
d. nie mogą promować i zachęcać do działań przestępczych bądź aktów wandalizmu.
e. nie mogą być fałszywe oraz umyślnie wprowadzać w błąd innych Klientów lub Fachowców.
f. nie mogą ujawniać szczegółów dotyczących życia prywatnego Fachowca lub Klienta i skupiać się na działalności pozazawodowej.
g. nie mogą być zamieszczone przez Klientów, którzy nigdy nie byli klientami Fachowca.

7. Administrator zastrzega sobie prawo:
a. do usunięcia treści, które nie spełniają warunków przedstawionych w punktach 2–6 bez konieczności powiadamiania Fachowca lub Klienta.
b. do usunięcia treści na wniosek Fachowca lub Klienta bez konieczności powiadamiania.
c. do usunięcia wszystkich treści Klienta lub Fachowca, gdy Usługodawca zdecyduje, że informacja narusza politykę lub Regulamin Serwisu.

§5. Profil Fachowca
1. Utworzenie profilu Fachowca wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
2. Podstawowe informacje obejmują: imię i nazwisko, miasto, kategorię, dane adresowe i kontaktowe miejsca, w którym mieszka Fachowiec.
3. Każdy Fachowiec posiada tylko jeden Profil.
Zabronione jest tworzenie jednego Profilu dla kilku Fachowców.
Powielone Profile będą usuwane przez Administratora.
4. Utworzenie Profilu potwierdza całkowity proces rejestracji.
5. Opłacony zgodnie z cennikiem Profil Fachowca, uzyskuje dostęp do płatnych funkcjonalności i usług na określony czas.
6. Zdjęcie zamieszczone przez Fachowców nie powinno wprowadzać Klienta lub Fachowca w błąd, lecz umożliwić mu rozpoznanie Fachowca.
Jednocześnie Fachowiec umieszczając zdjęcie, wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie własnego wizerunku w Serwisie.

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.
Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Serwisie lub rejestrację w Serwisie za pomocą panelu rejestracji.
1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
2. Zawierając umowę o świadczenie Usług Klient lub Fachowiec:
a. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Fachowca na ich prezentację na Profilu;
b. potwierdza autentyczność zamieszczonych przez siebie danych.
c. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacjach handlowych.
3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4. W celu Rejestracji Fachowca należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie http://novelity.pl/strefafachowca.
5. Rejestracja i logowanie odbywają się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
6. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Fachowiec zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
7. Fachowcowi, będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych regulacji, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny.
Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną pod adres kontakt@novelity.pl. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8. Usługodawca zapewnia Fachowcom dostęp do ich danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
9. Rejestracja Fachowca, oprócz uzupełnienia danych wymaganych od Fachowca, wymaga podania specjalizacji w ramach katalogu udostępnionego w Serwisie.
10. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności lub poprawności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
11. Przetwarzanie danych osobowych Fachowca zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.
12. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
13. Użytkownik lub Fachowiec może rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego Konta w Serwisie.
14. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Fachowca jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi i funkcjonalności oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z niniejszym Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§7. Odpowiedzialność
1. Fachowiec jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości przejęcia hasła przez osoby trzecie Fachowiec zobowiązuje się bezzwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się z Usługodawcą w celu zabezpieczenia Konta.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Klienta lub Fachowca. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Klientów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez takie treści lub materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Klientów lub Fachowców.
3. Klient lub Fachowiec ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie nieprawdziwych danych, ujawnienie tajemnicy zawodowej, informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych lub Usług oraz za należytą jakość towarów i Usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zaciągniętych przez kogokolwiek za pośrednictwem Serwisu oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
5. Usługodawca nie udziela gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

§8. Zgłaszanie zastrzeżeń i postępowanie reklamacyjne
1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie". Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych. Pozostałe zastrzeżenia oraz uwagi, sugestie i błędy strony można kierować pod adres e-mail: kontakt@novelity.pl.
3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą wysyłane pod adres poczty elektronicznej Klienta lub Fachowca lub inny e-mail podany w formularzu kontaktowym.
4. Reklamacje związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Serwisu lub uwagi związane ze świadczonymi Usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta lub Fachowca w terminie 21 dni od daty zdarzenia lub wykrycia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie zawierające opis zdarzenia i treść reklamacji pod adresem: kontakt@novelity.pl.
5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej przyjęcia przez Usługodawcę. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi Użytkownika o przyczynach opóźnienia przed jego upływem i wyznaczy kolejny termin.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§9. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
2. O dokonanej istotnej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika.
3. Klient lub Fachowiec są odpowiedzialni za podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej. Niezgodne z Regulaminem jest podawanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej bądź adresu, do którego Klient lub Fachowiec nie mają dostępu – skutkiem takiego działania jest nieotrzymanie powiadomienia określonego w ust. 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
5. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług z Użytkownikami niebędącymi konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Klientem lub Fachowcem, będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.